Ochrana osobních údajů a nakládání s cookies

Pravidla zpracování osobních údajů na webu tauergroup.cz

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a dodavatelů, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

1.Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Tauer Group a.s., Milady Horákové 357/4, 568 02 Svitavy.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: recepce@tauergroup.cz, tel.: 461 357 042.

2.Tabulka zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Další příjemci

Výběrové řízení na inzerované pozice

Výběr vhodných zaměstnanců

Kontaktní údaje a životopis

Příprava a plnění smlouvy

Do konce výběrového řízení

nejsou

Zpracování osobních údajů dodavatelů

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Další příjemci

Vystavování objednávek

Zajištění nákupu zboží a služeb

Kontaktní a fakturační údaje, kontaktní osoby

Příprava a plnění smlouvy

Do konce reklamační lhůty

nejsou

Příjem faktur a jejich proplácení

Evidence faktur přijatých

Fakturační údaje, kontaktní osoby

Právní povinnost ze zákona o DPH

10 let

nejsou

 

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.  

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Údaje získáváme pouze přímo od uchazečů o zaměstnání a dodavatelů, nemáme jiný zdroj údajů.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.  

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci. 

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si o to požádat na výše uvedených kontaktech. Součástí přijetí žádosti je ověření vaší totožnosti, bez kterého není možné žádost přijmout.

Následně vám bude zasláno vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.


Detailní informace o zpracování osobních údajů zákazníků Tauer Group a.s. 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Tauer Group a.s., Milady Horákové 357/4, 568 02 Svitavy.Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: recepce@tauergroup.cz, tel.: 461 357 042.
2. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Další příjemci

Vyřizování objednávek

Zajištění dodání zboží z objednávky a případné reklamace

Kontaktní a fakturační údaje

Plnění smlouvy

Do konce reklamační lhůty

Přepravní služby – Geis, Toptrans, Česká pošta, přeprava Tauer Group

Zajištění fakturace

Evidence faktur

Fakturační údaje

Právní povinnost ze zákona o DPH

10 let

 

Zasílání obchodních sdělení

Informování zákazníků o novinkách

E-mailová adresa

Oprávněný zájem

Do podání námitky – kliknutí na „Odhlásit se“

nejsou

Telefonická komunikace k vyřízení objednávek a ověřování spokojenosti

Doplňující informace k vyřízení objednávky a ověření spokojenosti zákazníka

Telefonní číslo

Oprávněný zájem

Do konce reklamační lhůty

nejsou

Zákaznické soutěže a ankety

Průzkum trhu

Dle dotazníku

Souhlas

Do odvolání souhlasu

nejsou

Heureka  - Ověřeno zákazníky

Zjišťování spokojenosti zákazníků

Dotazník na Heureka

Oprávněný zájem

Podle podmínek portálu Heureka

Heureka

Slevový kupón

Podpora prodeje

E-mailová adresa

Souhlas

Do odvolání souhlasu

nejsou

Nákup na splátky přes Home Credit

Zprostředkování nákupu na splátky – osobní údaje jsou poskytovány spol. Home Credit. Tauer Group je zpracovatelem.

Údaje požadované Home Creditem – kontaktní údaje včetně příjmů

Souhlas

Do odvolání souhlasu

Home Credit a.s.

Nákup výrobků firmy ProSpánek

Zajištění osobního vyzvednutí zboží ze skladu zákazníkem a montáže dodaného zboží

Kontaktní a fakturační údaje, telefonní číslo

Plnění smlouvy

Do ukončení smlouvy a reklamační doby

ProSpánek

Nákup výrobků firmy ORESI

Zajištění prodeje zboží ORESI -  nabídky, kupní smlouvy, dodávky

Kontaktní a fakturační údaje, telefonní číslo

Plnění smlouvy

Do ukončení smlouvy a reklamační doby

ORESI s.r.o.

Předání kontaktů pro montáž

Zajištění montáže nábytku

Kontaktní a fakturační údaje, telefonní číslo

Plnění smlouvy

Do ukončení smlouvy a reklamační doby

Lokální firmy zajišťující montáž nábytku

Prodloužená záruka Mondial

Zajištění prodloužené záruky na zboží

Příjmení, jméno, adresa, mobil, e-mail

Plnění smlouvy

Do ukončení smlouvy a prodloužené reklamační doby

AWP P&C SA

Reklamace

Zajištění reklamací

Reklamační protokol – jméno, bydliště, telefon, zboží

Plnění smlouvy

Do ukončení smlouvy a reklamační doby

 

Záruční servis

Zajištění záručního servisu – údaje získány od servisních firem - AP Service s.r.o., Perfekt Servis spol. s r.o. a dalších

Reklamační protokol – jméno, bydliště, telefon, zboží

Plnění smlouvy

Po dobu opravy a záruční doby opravy

 

Pozáruční servis

Zajištění pozáručního servisu

Montážní list – kontaktní údaje

 

Plnění smlouvy

Po dobu opravy a záruční doby opravy

 

Věrnostní karta Sphere

Zajištění slev za věrnost zákazníka

Registrační lístek - kontakty

Souhlas

Do odvolání souhlasu

EFIN spol. s r.o.

Odpovídání na dotazy zákazníkům

Zajištění informací pro zákazníky

Jméno, e-mail, telefon

Souhlas

Do odvolání souhlasu

 

Cenové nabídky

Zajištění nabídek vyžádaných zákazníkem – podlahy, dveře, sedačky, svítidla

Jméno, e-mail, telefon

Příprava a plnění smlouvy

Do ukončení smlouvy a reklamační doby

 

Schůzky s prodejcem specialistou

Zajištění schůzek se specialisty na konkrétní zboží

Jméno, e-mail, telefon

Souhlas

Do odvolání souhlasu

 

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Údaje získáváme pouze přímo od zákazníků, nemáme jiný zdroj údajů.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
 

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.  

Výjimkou, kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že se jedná po přímý marketing, bude zpracování ukončeno ihned bez potřeby omezení.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci. 

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

 5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si to zajistit po přihlášení do zákaznické sekce na stránkách Moje údaje a Moje objednávky.

Zde jsou vaše osobní údaje včetně historie objednávek. Můžete si je vypsat, opravit a exportovat do přenositelného formátu. Zde můžete zadat i další požadavky ohledně osobních údajů.

Následně vám bude zasláno vyrozumění o výsledku požadavku a související materiály.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  b) odmítnout žádosti vyhovět.

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

 

Cookies

Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. 

Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.